Author James Patterson donates $1.75 million to school libraries from Sarasota, Florida, to Bremerton, Washington.

About The Author